Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 199(2018) Trang: 28-35
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của đòn bầy tài chính đến hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 248 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2014 đến 2017. Kết quả ước lượng bằng mô hình FEM cho thấy đòn bẩy tài chính có mối tương quan nghịch với hoạt động đầu tư của các công ty. Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn phát hiện ra rằng ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến hoạt động đầu tư có sự khác biệt giữa các công ty có cơ hội tăng trưởng cao và các công ty có cơ hội tăng trưởng thấp. Cụ thể là, ảnh hưởng ngược chiều của đòn bẩy tài chính đến hoạt động đầu tư của những công ty có cơ hội tăng trưởng thấp mạnh hơn ở những công ty có cơ hội tăng trưởng cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...