Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 29(2018) Trang: 37-62
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm xấp x10% tổng số doanh nghiệp ca Việt Nam, hot động trong các lnh vực kinh tế khác nhau, đóng góp gần 20% GDP ca cnước. Tuy nhiên, vấn đề hot động qun ltrong doanh nghiệp còn nhiều hn chế. Sử dng phương pháp tiếp cận mới ca Bloom và van Reenen (2007), bài viết này đóng góp các bằng chứng thực nghiệm về lượng hóa và gii thích về thực hành qun lca doanh nghiệp trong lnh vực thương mi, dch vti vùng kinh tế trng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Kết qucho thấy chất lượng qun lca các doanh nghiệp còn rất kém; Thực hành qun lcó mối quan hệ tích cực với nng suất doanh nghiệp; Các yếu tố: Số lao động, tuổi doanh nghiệp, nguồn vốn đầu t, nguồn vốn nhân lực, mức độ cnh tranh, mức độ phân quyền nh hưởng tích cực đến thực hành qun ltrong doanh nghiệp thương mi, dch vti Đồng bằng sông Cửu Long; ngoài ra, yếu tố quyền sở hữu có mối tương quan nghch chiều với thực hành qun l.

Các bài báo khác
Số tạp chí 04 (2018)(2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 2(2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...