Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 7(2018) Trang: 19-24
Tạp chí: Tài nguyên và Môi trường
Liên kết:

Ô nhiễm dòng sông là vấn đề ô nhiễm môi trường mang tính tổng hợp, nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông không chỉ do việc thải chất thải từ hoạt động công nghiệp, y tế, khu đô thị, thương mại, khu dân cư chưa qua xử lý, hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia mà còn phát sinh từ các hoạt động khác như nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy, nước mưa chảy tràn qua các khu đô thị, thương mại, dịch vụ. Việc tính toán và dự báo tổng tải lượng các nguồn thải ra sông Hậu ở hiện tại và tương lai trên các kịch bản xây dựng đã ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động kinh tế - xã hội; cơ sở lý thuyết tính toán và phương pháp tính toán đã được nghiên cứu và kiểm nghiệm thực tế trong việc tính toán nồng độ và tải lượng chất ô nhiễm có xét đến cơ chế phân hủy và tự làm sạch tự nhiên bằng các hệ số tương ứng. Hiện nay, việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ nguồn nước sông Hậu là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết cho mục tiêu phát triển hiện tại và phát triển bền vững trong tương lai. Nghiên cứu này đã đánh giá được khả năng tiếp nhận nước thải công nghiệp của sông Hậu theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...