Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 11(2018) Trang: 111-115
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Liên kết:

Webquest là một mô hình dạy học mới, được xây dựng trên cơ sở phương tiện dạy học là công nghệ thông tin và Internet.Nhưng để vận dụng như thế nào vào giảng dạy, giúp sinh viên (SV) khai thác các nguồn thông tin từ Internet phục vụ quá trình nghiên cứu và học tập thì đó luôn là vấn đề trăn trở của các thầy cô giáoChính vì thế, việc vận dụng WebQuest vào giảng dạy cho SV (nghiên cứu qua học phần Lịch sử địa phương) là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển năng lực tự học của SV nhất là SV Sư phạm lịch sử. Qua đó, góp phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...