Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 2(2018) Trang: 15-21
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Liên kết:

Xác định tỷ lệ nhiễm ngoại ký sinh tại tỉnh An Giang bằng phương pháp cắt ngang avà chu trình phát triển của bò chét do Ctenocephalides canis được thực hiện với 4 lứa tuổi với 2 phương thức chăn nuôio tại địa bàn khác nhau trong tỉnh An Giabng từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2017. Kết quả cho thấy rằng: Chó nhiễm ngoại ký sinh với tỷ lệ nhiễm là 42,11%. Về lứa tuổi cho thấy tất cả lứa tuổi đều nhiễm ngoại ký sinh trùng. Tỷ lệ nhiễm ngoại ký sinh ở chó giảm dần theo lứa tuổi, chó nhiễm ngoại ký sinh cao nhất ở giai đoan dưới 6 tháng tuổi (64,18), thấy nhất ở giai đoạn trên 24 tháng tuổi (27,93). Về tỷ lệ nhiễm theo phương thức nuôi cho thấy chó nuôi thả rông nhiễm ngoại ký sinh (50,59%) cao hơn chó diện nuôi nhốt (29,00%). Có 6 loài ngoại ký sinh được tìm thấy: 2 loài ve là Rhipicephalus sanguineusBoophilus microplus; 2 loài bọ chét là Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis felis, 1 loài Demodex canisSarcoptes scabiei var canis; trong đó loài Rhipicephalus sanguineus nhiễm cao nhất (41,64%), kế đến là loài Ctenocephalides canis (36,06%), loài Boophilus microplus Ctenocephalides felis felis lần lượt có tỷ lệ nhiễm là 9,37% và 9,73%; thấp nhất là Demodex canis (7,71%) và Sarcoptes scabiei var canis (2,25%). Ở điều kiện nhiệt độ (25-27oC) và ẩm độ 7-75% trứng bọ chét  nở thành ấu trùng sau 7 ngày với tỷ lệ cao nhất 93.55%, tỷ lệ sống sót của ấu trùng là 65,92%, tỷ lệ nở của kén là 51,91% sau 10 ngày thí nghiệm. Chu trình phát triển của bò chét Ctenocephalides canis hoàn thành vòng đời là 21,57±4,58 ngày

Các bài báo khác
Số tạp chí 04 (2018)(2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 2(2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...