Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 758-763
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Liên kết:

 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ba mô hình xử lý nước thải từ các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm: mô hình 1: nước thải -biogas - ao sinh học - kênh rạch; mô hình 2: nước thải - hầm lắng - mương vườn - kênh rạch và mô hình 3: nước thải -hầm lắng - biogas - kênh rạch. Các thông số được sử dụng để đánh giá chất lượng nước thải: nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), chất rắn lơ lửng (SS), nitơ tổng số, phospho tổng số và Coliforms tổng số. Kết quả cho thấy mô hình I xử lý bằng hầm biogas kết hợp với ao sinh học có hiệu quả xử lý cao hơn và đạt tiêu chuẩn nước thải loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT (ngoại trừ phospho tổng số và Coliforms tổng số).

Các bài báo khác
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 311-325
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 291-310
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 - Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí 978-604-82-1619-1(2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 238-243
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Số tạp chí 28-29/4/2015(2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí (2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...