Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2016) Trang: 7-13
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received date: 11/08/2015

Accepted date: 08/08/2016

 

The polymorphism level of chili was studied by using ISSR marker. Polymorphism of sixteen chili varieties was evaluated with 15 ISSR primers. These 15 ISSR primers have generated 136 DNA bands, of these 102 bands are polymorphic, with an average of 9.06 bands per primer. The evaluation of the dendrogram obtained by UPGMA demonstrated the differentiation of all the varieties. Four varieties were separated in distinct group in which showed complete correspondence to its observed characters. DNA profile of 16 chili varieties based on ISSR marker revealed the potential of digital fingerprints of all varieties examined.

 

KEYWORDS

Polymorphism, chili, ISSR marker, genetic diversity

Cited as: Thuy, V.T.B., Ky, H., Ba, T.T., Hien, N.L. and Yeap, S.K., 2016. Assessment of genetic diversity of chili rootstock using issr marker. Can Tho University Journal of Science. Vol 3: 7-13.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 16-25
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 241-248
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...