Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 241-248
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Survey of pathogenicity of Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt disease and evaluating disease resistance of grafted plants on Sung vang peppers in greenhouse conditions

Từ khóa:

Chủng vi khuẩn, ghép, ớt, kháng bệnh, Ralstonia solanacearum

Keywords:

Bacterial strains, graft, hot peper, resistance, Ralstonia solanacearum

ABSTRACT

This study was conducted to select bacterial strains Ralstonia solanacearum which was capable of highly pathogenic in the greenhouse conditions and evaluate the resistance to bacterial wilt of Sung vang cultivar grafted on difference hot-pepper rootstocks. There were 6 strains of R. solanacearum collected from the provinces of An Giang, Vinh Long, Dong Thap, Kien Giang. Comparision of pathogenicity of these bacterial strains on Sung vang cultivar in greenhouse conditions was done by soil drenching with a dose of 5ml/plant of individual bacterial suspension (4 x 1010 cfu/ml) at 4-5 leaf stage (around 25 days after sowing). The results showed that all six strains were able to cause infection on Sung variety at 12 days after inoculation. At 32 days after inoculation, six strains of Ralstonia solanacearum caused damage to Sung vang peppers. The 2 strains collected in Thanh Binh-Dong Thap – Rs1 (Tan Binh) and Rs2 (Tan Quoi) – resulted in disease incidence (93.79% and 95.78%) and disease score (2.32 and 2.50) higher than other strains while there was not infection with the control treament (without inoculation). The study on the resistance of Sung variety grafted on different hot pepper rootstocks to bacterial wilt showed that, at the time of 40 days after pathogen inoculation (with Rs1 and Rs2 strains), the pepper rootstocks of TN592, TN557 and Hiem 27 resulted in better disease resistance as disease incidence (ranged 0.00-7.15%) and disease score (from 0.00 to 0.83) were lower than those of the control - non grafted - (54.18% and 1.77 respectively).

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu (i) chọn ra chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum có khả năng gây hại cao và (ii) đánh giá khả năng chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn của giống ớt sừng vàng Châu Phi được ghép trên gốc ghép ớt khác nhau trong điều kiện nhà lưới. Kết quả phân lập được 6 chủng vi khuẩn Ralstonia solanaceraum phân bố tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Kiên Giang. So sánh khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanaceraum trong điều kiện nhà lưới bằng phướng pháp tưới huyền phù vi khuẩn (4x1010cfu/ml) vào đất  giai đoạn  cây có 4 - 5 lá thật (22 ngày sau khi gieo), 5 ml/cây. Kết quả cho thấy, 6 chủng vi khuẩn được sử dụng đều có khả năng gây bệnh héo xanh do vi khuẩn bắt đầu từ 12 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. Thời điểm 32 ngày sau khi lây bệnh, 6 chủng vi khuẩn đều gây hại trên giống ớt sừng vàng Châu phi, trong đó 2 chủng vi khuẩn phân lập ở Thanh Bình - Đồng Tháp gồm Rs1 (Tân Bình) và Rs2 (Tân Quới) có tỉ lệ bệnh (93,79% và 95,78%) và cấp bệnh (2,32 - 2,50) cao hơn so với các chủng còn lại, trong khi đó đối chứng - không chủng bệnh hoàn toàn không có bệnh, vì vậy 2 chủng vi khuẩn này được sử dụng để tiếp tục nghiên cứu đánh giá khả năng kháng bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây ớt sừng ghép gốc. Thời điểm 40 ngày sau khi lây bệnh, các gốc ớt ghép TN592, TN557 và hiểm 27 (2,50%) cho kết quả kháng bệnh tốt hơn với tỉ lệ bệnh trong khoảng 0,00 - 7,15% và cấp bệnh dao động từ 0,00 - 0,83, thấp hơn có khác biệt so với đối chứng - không ghép (tỉ lệ bệnh 54,18% và cấp bệnh 1,77).

Trích dẫn: Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Vẽ, Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Ba, 2016. Đánh giá khả năng gây bệnh của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum và bước đầu khảo sát ảnh hưởng của các gốc ghép ớt đến khả năng chống chịu bệnh héo vi khuẩn trên ớt sừng trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 241-248.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 16-25
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 7-13
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...