Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 16-25
Tải về

ABSTRACT

Experiment was designed split-plot with three replications and 12 treatments which are combination of main plot by: three potassium fertilizer levels (80, 120 and 160 kg K2O/ha) and sub-plot: 2 forms of potassium combined with applied time (KCl, KNO3 applied 4 and 5 times/crop). Results showed that: (a) application of 160 kg K2O/ha gave higher results on marketable yield (4.7 t/ha), fruit weight (1.47 kg/fruit), Brix (12.0%), duration of shelflife (31.5 days), fruit flesh dryweight (10.4%) and benefit cost ratio (1.62) compared with application of 80 kg K2O/ha; (b) forms of potassium combined with applied time before harvest did not affect on total fruit yield, marketable fruit weight and shelflife. Muskmelon grown on alluvial soil in spring-summer season applied 160 kg K2O/ha with form of  KNO3 (at 4 and 7 days before harvest) and KCl applied 3 times (at early stage) gave high yield, quality and profit.

Keywords: Muskmelon, potassium fertilizer, yield and quality

Title:  Improvement of yield and quality of muskmelon by potassium application on alluvial soil at Can Tho in Summer-Spring crop of 2004

TóM TắT

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức lô phụ với ba lần lập lại và 12 nghiệm thức là tổ hợp của lô chính 3 liều lượng kali (80, 120 và 160 kg K2O/ha) và lô phụ dạng-số lần bón phân kali (KCl, KNO3 bón 4 và 5 lần/vụ). Kết quả cho thấy: (a) bón 160 kg K2O/ha cho hiệu quả cao về năng suất trái thương phẩm (14,7 t/ha), trọng lượng trái (1,47 kg/trái), độ Brix (12,0%), thời gian tồn trữ trái (31,5 ngày) và hàm lượng chất khô trong thịt trái (10,4%) và lợi nhuận (hiệu quả đồng vốn 1,62) so với bón 80 kg K2O/ha; (b) dạng-số lần bón phân không ảnh hưởng đến năng suất thương phẩm và thời gian tồn trữ trái. Trồng dưa lê trong vụ Xuân Hè sử dụng mức phân 160 kg K2O/ha kết hợp với KNO3 (KNO3bón ở 4 và 7 ngày trước khi thu hoạch) và KCl 3 lần (ở giai đoạn đầu) cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.  

Keywords: Dưa lê, phân kali, năng suất và phẩm chất

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 241-248
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 7-13
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...