Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2022) Trang: 549-559
Tạp chí: Pakistan Journal of Biological Sciences

Nitrogen fertilizer causes adverse effects on the environment aspect, so biological nitrogen sources should be applied in agriculture. The objective of the study was to evaluate the efficacy of N2-fixing rhizospheric bacteria in improving soil fertility, nitrogen (N) uptake, growth and yield of green soybean (Glycine max (L.) Merr). Materials and Methods: The pot experiment was conducted with 9 treatments (i) 100% N of recommendation of fertilizer formula (RFF), (ii) 85% N, (iii) 70% N, (iv) 55% N, (v) 85% N and a mixture of Enterobacter cloacae ASD-07 and ASD-28, (vi) 70% N and a mixture of ASD-07 and ASD-28, (vii) 55% N and a mixture of ASD07 and ASD-28, (viii) 0% N and ASD-07 and ASD-28, and (ix) 0% N, without bacteria, with four replications in in-dyke alluvial soil collected from Chau Phu District, An Giang Province. Results: The use of a mixture of the two N2-fixing rhizospheric strains as biofertilizers at 85% N level improved NH4 + content and N uptake with an increase of 3.1 mg kgG1 and 95.8 mg potG1 , respectively. They also produced higher values in growth including plant height, number of leaves, stem diameter and yield components including pod number, pod diameter, seed length, seed diameter and seed thickness. Conclusion: The application of a mixture of the two N2-fixing rhizospheric strains resulted in replacing 15% N of RFF, but it still improved the yield

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 16-25
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 241-248
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 7-13
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...