Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về

ABSTRACT

An experiment was conducted in Song Hau Farm to study the growth rate and biomass production of Hymenachne acutigluma and Brachiaria mutica planted at different spaces (20 x40; 20 x30; 20 x40cm). Seeds were taken in Song Hau farm.

The different spacing was affected on plant height and growth rate of Hymenachne acutigluma, the highest data was found in spacing of 20x40cm. For Brachiaria mutica,  the same results as those of Hymenachne acutigluma were received in spacing of 20x40cm, however there was not significantly found among treatments.

The dry biomass and composition of dry matter, crude protein, NDF, ADF and organic matter digestibility did not be affected by different spacings

The results suggest that Hymenachne acutigluma and Brachiaria mutica can be planted at space of 20x40 cm.

Keywords: grass, biomass, composition, growth, spacing, plant

Title: Effect of Different spacings on Growth Rate and Biomass Production of  Hymenachne acutigluma and Brachiaria mutica  planted in Cantho 

TóM TĂ?T

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của các khoảng cách trồng 40x20 (NT20), 40x30 (NT30) và 40x40cm (NT40) lên đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của các giống cỏ Mồm và Cỏ Lông Tây, đề tài được tiến hành tại Nông Trường Sông Hậu.

Khoa?ng cách trồng ảnh hưởng có ý nghĩa lên tốc độ phát triển chồi, chiều cao cây lúc thu hoạch, chiều cao cây lứa tái sinh, độ cao thảm, năng suất chất xanh, năng suất chất khô đối với cỏ Mồm, cao nhất ở NT20. Kết quả tương tự đối với Cỏ Lông Tây, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Khoảng cách trồng ảnh hưởng không có ý nghĩa lên thành phần hóa học về vật chất khô, protein thô, xơ trung tính, xơ acid và chất hữu cơ tiêu hóa.

Khoảng cách 40x 20cm cho năng suất cao hơn các khoảng cách còn lại trên cả hai giống cỏ.

Từ khoá: cỏ, khoảng cách trồng,  thành phần hóa học, năng suất

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...