Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về

Abstract

Some studies on Avian Inffluenza (AI) were carried out in provinces of An giang, Hau giang, Soc trang, Vinh long, Dong thap, Bac lieu, Ca mau and Tra vinh from 2004 to 2008. Serological test of health and vaccinated birds were done by haemaglutination inhibition test (HI) with H5N1 AIV antigent(Inactivated Ag,Vet Lab Agency UK). Lesion samples of infected ducks and chickens were tested for virus H5N1 by RT- PCR. One step RT-PCR kit QIAGen (Catalog # 210212) and specific primer with type A and subtype H5 (CDC Japan) was used.

Research results included AI outbreak situation in above areas; the transmission of  AI H5N1 virrus; infected bird lesion samples tested and serological and immunological responses of ducks and poultry with H5N1, H5N2 vaccines were presented in this report.

Keywords: Avian Ifluenza, virus H5N1, immunological responses

Title: Some research results of avian influenza (AI) in the Mekong delta ofVietnam

 

TóM TắT

Một số kết quả nghiên cứu về cúm gia cầm ở một số tỉnh An giang, Hậu giang, Sóc trăng, Vỉnh long, Đồng tháp, Sóc trăng, Bạc liêu, Cà mau, Trà vinh từ năm 2004 đến năm 2008.

Phát hiện kháng thể cúm gia cầm bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu (HI- Haemagglutination inhibition test). Kháng nguyên H5N1 (Inactivated Ag,Vet Lab Agency UK). Mẫu được xem là có kháng thể kháng virus cúm gia cầm (dương tính) khi có hiệu giá kháng thể  1/8.

Chẩn đoán virus H5N1 bằng phương pháp RT-PCR với bộ kit one step RT-PCR kit QIAGen (Catalog # 210212) and specific primer with type A and subtype H5 (CDC Japan).

Các kết quả nghiên cứu về: tình hình bệnh cúm gia cầm xảy ra ở các địa phương; sự lưu hành của virus cúm H5N1; kết quả xét nghiệm bệnh phẩm và hiệu quả đáp ứng miễn dịch đối với một số loại vaccine H5N1 và , H5N2 trên đàn gia cầm ở một số địa phương trên được trình bày trong báo cáo này.

Từ khóa: cúm gia cầm, virus H5N1, đáp ứng miễn dich

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...