Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về

ABSTRACT

An investigation was carried out to evaluate a water pollution and effect of the treatment methods on pig keepers at An Binh ward, Ninh kieu district, Cantho city.  The measure parameters were total nitrogen, total phosphorus, SS, BOD5 and COD. There were five different treatment patterns of swine waste water in An Binh ward found, they were plastic biogas digester - fish pond (11,29%), cement brick biogas digester (4,84%), settleable tank (11,29%), water hyacinth pond (46,77%) and flowing directly into river (non-treatment, 25,81%).The lowest SS values of effluents were received from water hyacinth pond (120 mg/l) and plastic biogas digester - fish pond (73.33 mg/l) (P5 values of effluents were received from plastic biogas digester - fish pond (7.49 mg/l) and water hyacinth pond (7.8 mg/l) (P5 of the surface water of river in An Binh ward were 1.75 mg/l, 48.27 mg/l, 46.67 mg/l, 12.7 mg/l and 5.6 mg/l respectively.It is concluded that plastic biogas digester - fish pond and water hyacinth pond have good effect for treatment animal waste water. These treatment patterns gave parameters measured nearly reached the permitted standards and may applied under condition of the Mekong delta ofViet nam.

Keywords: pig waste, treatment, water  pollution

Title: Evaluation of surface water pollution and efficiency of different treatment methods for pig waste water in smallholder production

Tóm TắT

Một nghiên cứu đánh giá sự ô nhiễm môi trường nước và hiệu quả của các phương pháp xử lý chất thải được thực hiện ở các hộ chăn nuôi ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần thơ. Các chỉ tiêu đánh giá gồm nitrogen tổng số, phospho tổng số, SS, COD và BOD5 .

Két quả cho thấy có 5 phương pháp xử lý khác nhau được áp dụng là túi biogas-ao cá (11,29%); hầm ủ biogas (4,84%); hầm lắng (11,29%); ao lục bình (46,47%) và chất thải đổ trực tiếp xuống sông rạch (25,81%).Giá trị SS ở ao lục bình và túi biogas-ao cá là thấp nhất, 120 mg/l và 73,33 mg/l theo thứ tự (P5của nước mặt trên sông An Binh là 1.75 mg/l, 48.27 mg/l, 46.67 mg/l, 12.7 mg/l and 5.6 mg/l theo thứ tự. Có thể kết luận mô hình túi biogas-ao cá và ao lục bình có hiệu quả tốt cho việc xử lý chất thải chăn nuôi heo ở nông hộ, đáp ứng được tiêu chuẩn chất lương chất thải hiện hành và có thể áp dụng được ở điều kiện đồng bằng sông Cửu long.

Từ khóa: chất thải nuôi heo, xử lý, ô nhiễm môi trường nước

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...