Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về

Abstract

The Investigation of maternal antibodies of ducklings and unvaccinated geese, moscovy ducks, scavenging chickens and the circulation of virus H5N1 were carried out in Dong thap and Hau giang provinces.

HI method was used to determine antibody of experimental birds. Real-time RT- PCR technique with MagMAXTM -96AI/ND viral RNA isolate kit (USA) was used to detect virus H5N1. Results are as follows:

The maternal antibodies levels of 1 day old Super M ducklings reached to protective rate were 23.33%. This rate decreased to 5% on the 13rd day of age.

The positive serological rate of unvaccinated geese, Muscovy ducks, scavenging ducks and chickens were from 4% to 20% of total tested samples. The presence of virus H5N1 was also detected in blood and swab samples with the rate from 3.84% to 16.67% of tested samples.

In markets of alive poultry, virus detected level in swab samples of muscovy ducks and ducks was 16.67%.

Keywords: maternal antibody, ducklings, geese, muscovy ducks, scavenging chickens, virus H5N1

Title: The Investigation of maternal antibodies of ducklings and unvaccinated geese, moscovy ducks, and scavenging ducks and chickens

Tóm tắt

Nghiên cứu kháng thể thụ động ở vịt con 1 ngày tuổi, các đối tượng không tiêm phòng gồm ngỗng, ngan, vịt và gà thả vườn cũng như sự lưu hành của virus H5N1 được khảo sát ở Đồng Tháp và Hậu Giang.

Hiệu giá kháng thể HI được xác định bằng phương pháp ức chế ngưng kết hồng cầu HI.

Sự hiện diện của virus H5N1 xác định bằng kỹ thuật RT-PCR với bộ kit Mag MAXTM -96AI/ND viral RNA isolate kit (USA). Kết quả cho thấy:

Vịt con giống Super M 1 ngày tuổi nhận được kháng thể thụ động kháng lại virus cúm gia cầm từ mẹ truyền sang, tỉ lệ bảo hộ 23,33% và giảm xuống còn 5% ở ngày tuổi thứ 13.

Các đối tượng gia cầm thủy cầm không tiêm phòng như ngỗng, ngan, vịt thịt, gà chăn thả đều có huyết thanh dương tính với virus cúm A, sub type H5 với tỉ lệ từ 4% đến 20% trong số mẫu xét nghiệm. Các nhóm gia cầm này cũng có mang virus từ các mẫu huyết thanh và mẫu swab với tỉ lệ từ 3,84% đến 16,67%.

ở khu vực chợ bán gia cầm sống, vịt và ngan ở đây có sự hiện diện của virus trong mẫu swab với tỉ lệ là 16,67%.

Từ khóa: kháng thể thụ động, vịt con, ngỗng, ngan, vịt và gà nuôi thả, virus H5N1

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...