Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2015

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

Investigating students’ perceptions on the concept of fractions through a pedagogical experiment

Từ khóa:

Phân số, nhận thức của học sinh, thực nghiệm sư phạm

Keywords:

Fraction, students’ perception, pedagogical experiment

ABSTRACT

In the history of the concept of fractions, they were approached in ways such as: based on the number of part / whole, the division, the real line, the theory of sets, or the ratio. However, current mathematics textbook in Grade 4 does not have any contents which require students to represent fractions on the real line. May that actually create conditions for students to understand the concept of fractions correctly? Therefore, the paper will develop a pedagogical experiment to find out the awareness of students about the concept of fractions.

TÓM TẮT

Trong lịch sử hình thành khái niệm phân số, nó được tiếp cận theo các cách: dựa trên số phần / toàn thể, dựa trên phép chia, dựa trên tia số, dựa trên lí thuyết tập hợp, dựa trên tỉ số. Tuy nhiên, sách giáo khoa toán 4 hiện hành chưa có nội dung nào yêu cầu học sinh biểu diễn phân số trên tia số. Điều đó có thực sự tạo điều kiện cho học sinh hiểu đúng về khái niệm phân số hay chưa? Do vậy, bài báo sẽ triển khai một thực nghiệm sư phạm để tìm hiểu nhận thức của học sinh về khái niệm phân số.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...