Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về

ABSTRACT

Today, mathematical objects, which are instroduced into curriculums and textbooks, apart from its derivative and developed periods in history. So to teach mathematics effectively, teachers need to take into account the historical elements. Thanks to research didactical transposition of mathematical knowledge from history to textbooks, they will have raised more pedagogical valuable ideas. This paper presents the results of research on the didactical transposition of  fractional numbers in primary schools.

Keywords: didactical transposition, mathematical object, mathematical history, fraction

Title: Didactical transposition of the concept of fractions in primary schools

TóM TắT

Ngày nay, đối tượng toán học được đưa vào chương trình và sách giáo khoa (SGK) lại tách rời khỏi các giai đoạn nảy sinh và phát triển của nó trong lịch sử. Vì vậy, để dạy học toán có hiệu quả, giáo viên (GV) phải tính đến những yếu tố lịch sử toán. Nhờ vào nghiên cứu sự chuyển đổi sư phạm của các kiến thức toán học từ lịch sử cho đến SGK, họ sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng có giá trị về mặt sư phạm. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm phân số ở bậc tiểu học.

Từ khóa: Sự chuyển đổi sư phạm, đối tượng toán học, lịch sử toán, khái niệm phân số

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...