Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về

ABSTRACT

Teaching mathematical concepts contains many contents such as: teach typical characteristics, properties, exercises,? Among them, teaching the meaning of concepts also plays an important role. The meaning of concepts is associated with the history of concepts and enables us to know deeply the nature of concepts. There are many teaching styles or ways to teach the meaning of concepts such as: design exercises, create situations, hold an experimental reseach,? An attractive problem, we were interested in, was the faculty of applying the meaning of concepts in solving the practical situations after the pupils had studied them in their class. This article brings us an educational game to see the ability of primary pupils in applying the meaning of natural numbers to deal with the real problems.

Keywords: educational game, mathematical concepts, the meaning of concepts, natural numbers

Title: The ability of primary pupils in applying the meaning of natural numbers to solve the practical situations: An experiment with the educational game

TóM TắT

Dạy học khái niệm Toán chứa đựng nhiều nội dung. Chẳng hạn, dạy học dấu hiệu đặc trưng của khái niệm, các tính chất, bài tập liên quan khái niệm,? Trong đó, dạy học nghĩa của khái niệm cũng đóng vai trò khá quan trọng. Bởi lẽ, nghĩa của khái niệm gắn liền lịch sử hình thành của khái niệm và cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của khái niệm toán học đó. Có nhiều cách thức hay con đường để dạy học nghĩa khái niệm: thiết kế bài tập, tạo ra tình huống có vấn đề, thực nghiệm đo đạc,... Một vấn đề thú vị chúng tôi quan tâm là các em sẽ vận dụng nghĩa của khái niệm như thế nào vào các tình huống thực tiễn sau khi các em được học chúng ở trên lớp. Trong bài báo này, chúng tôi đã thiết kế một trò chơi sư phạm nhằm mong muốn thấy được khả năng ứng dụng nghĩa của khái niệm số tự nhiên của học sinh tiểu học trong một tình huống cụ thể.

Từ khóa: Trò chơi sư phạm, khái niệm toán học, nghĩa của khái niệm, khái niệm số tự nhiên

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...