Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/09/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Organizing for students in Grade 4 to approach the fractions based on parts of a whole through problem-solving activities

Từ khóa:

Phân số, tiếp cận phân số dựa trên số phần / toàn thể, nghĩa của phân số, hoạt động giải toán

Keywords:

Fractions, approach to the fractions based on parts of a whole, meaning of fractions, problem - solving

ABSTRACT

The mathematical history showed the different approaches to fractions as follows: based on the number of part / whole, based on the division, the real line, the theory of sets, and the ratio. Each approach was associated with problem-solving activities and brought its own meaning. Current math textbook in Grade 4 recommends for students to approach the fractions based on parts of a whole. However, this activity only takes place through the representation model that does not solve a problem in a real situation. To overcome this limitation, the paper would organize for students in Girade 4 to approach the fractions based on parts of a whole through problem-solving activities.

TÓM TẮT

Lịch sử toán học ghi nhận các cách tiếp cận phân số như sau: dựa trên số phần / toàn thể, dựa trên phép chia, dựa trên tia số, dựa trên lí thuyết tập hợp, dựa trên tỉ số. Mỗi cách tiếp cận gắn liền với hoạt động giải toán và mang lại nghĩa riêng cho nó. Sách giáo khoa toán 4 hiện hành giới thiệu cho học sinh tiếp cận phân số dựa trên số phần / toàn thể. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra qua việc biểu diễn mô hình mà không thông qua giải một bài toán thực tiễn. Để khắc phục được hạn chế này, bài báo sẽ tổ chức cho học sinh lớp 4 tiếp cận phân số dựa trên số phần / toàn thể thông qua hoạt động giải bài toán thực tiễn.

Trích dẫn: Dương Hữu Tòng, 2016. Tổ chức cho học sinh lớp 4 tiếp cận phân số dựa trên “số phần / toàn thể” thông qua hoạt động giải bài toán. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 93-102.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...