Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:  

Training and developing pupils' thinking through teaching concepts in primary school

Từ khóa:

Rèn luyện, phát triển tư duy, dạy học khái niệm

Keywords:

Train, develope thinking, teaching concepts

ABSTRACT

In teaching mathematics, one of the main tasks of teachers is training and developing students? thinking. From there, they get important skills which help the process of discovering knowledge in math and other subjects. According to Marzano, mathematical knowledge has two major types: informed knowledge (including teaching concepts) and process knowledge. Therefore, teaching the concepts is a very important part of elementary education. Moreover, the training and development of thinking for students through teaching concepts is essential. In this paper, we organize a survey research for teachers and students to verify the effectiveness of the four pedagogical methods designed to train and develop pupils' thinking through teaching concepts in primary school.

TóM TắT

Trong dạy học toán, một trong những nhiệm vụ chính của người giáo viên (GV) là rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh (HS). Từ đó, HS có được kĩ năng quan trọng cho việc học tập, giúp ích cho quá trình khám phá tri thức trong môn toán cũng như các môn học khác. Theo Marzano, trong kiến thức toán học phổ thông có hai loại chủ yếu: kiến thức thông báo (bao gồm dạy học các khái niệm) và kiến thức qui trình. Do vậy, dạy học khái niệm là một phần rất quan trọng trong giáo dục tiểu học. Từ đó, việc rèn luyện và phát triển tư duy cho HS qua dạy học khái niệm là rất cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu điều tra đối với GV và HS nhằm kiểm chứng tính hiệu quả của 4 biện pháp sư phạm được đề ra để rèn luyện và phát triển tư duy cho HS qua dạy học khái niệm toán ở tiểu học.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...