Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 12 Dec 2017
Revised 16 Mar 2018

Accepted 30 Nov 2018

 

Problem solving helps students to consolidate their knowledge, skills and develop their thinking. In particular, solving a mathematical problem in different ways promotes more of this meaning because to do this, students must mobilize a lot of knowledge, skills and various kinds of thinking. Therefore, in learning mathematics, to solve a problem in a number of ways is one of the ways to develop students’ creative thinking. A sample consisted of 138 students in Can Tho city and Hau Giang province and they solved the problem of calculating the distance from a point to a plane. The results showed that a large number of students only solved it in one way and only 32 students addressed it in two ways. Moreover, when solving the problem, students made many errors for various reasons.

Keywords

Different ways, distance from a point to a plane, geometrical problem, mathematics education, problem solving

Cited as: Tong, N.H., Uyen, B.P., Thi, H.H.Q. and Khanh, N.Q., 2018. Solving a mathematical problem in different ways: A case of calculating the distance from a point to a plane. Can Tho University Journal of Science. 54(8): 54-62.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...