Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (3) (2015) Trang: 115-119
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học An Giang

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra chất điều hòa sinh trưởng thực vật benzyladenine (BA), gibberellic acid (GA3), paclobutrazol (PBZ) thích hợp đến sinh trưởng và năng suất giống MTL560 ở vụ Hè Thu, năm 2014. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, với bốn nghiệm thức: Đối chứng, 30 mg/L BA, 20 mg/L GA3, 50 mg/L PBZ, năm lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy xử lý 50 mg/L PBZ trên giống lúa MTL560 giúp gia tăng độ cứng của lóng thân, số bông/chậu, năng suất (năng suất tăng 7,3% so với đối chứng).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...