Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
46 (2019) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa Học Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
Liên kết:

Đề tài được thực hiện với mục tiêu tìm ra thời gian phơi ải đất thích hợp đến sinh trưởng và năng suất lúa trồng trên đất phèn lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp, vụ Hè Thu 2016. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại cho 4 nghiệm thức là 4 thời gian phơi ải đất: 0; 10 ngày; 20 ngày và 30 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở thời gian phơi ải đất từ 20 đến 30 ngày giúp gia tăng số chồi/m2, hàm lượng chlorophyll b và gia tăng năng suất thực tế từ 8-13% năng suất.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...