Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm ra phân vi sinh thích hợp (các phân vi sinh có chứa vi khuẩn Cellulomonas flavigena, Azospirillum sp. và vi khuẩn Pseudomonas sp.) lên sự sinh trưởng, năng suất lúa trong điều kiện có chôn vùi rơm rạ tươi. Thí nghiệm được bố trí trong chậu (cao 25 cm, rộng 30 cm) theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố với 6 lần lặp lại (mỗi lần lặp lại là 1 chậu) và 10 nghiệm thức (NT). NT1: không sử dụng phân vi sinh và N-P-K; NT2: 80N-60P2O5-30K2O; NT3: sử dụng phân vi sinh có chứa vi khuẩn C. flagevina; NT4: sử dụng phân vi sinh có chứa 3 vi khuẩn (C. flavigena, Azospirillum sp., Pseudomonas sp.); NT5: sử dụng vi khuẩn C. flavigena + 30 K2O; NT6: sử dụng vi khuẩn (C.flavigena, Azospirillum sp., Pseudomonas sp.); NT7: sử dụng vi khuẩn C. flavigena + 40N-30P2O5-30K2O; NT8: sử dụng vi khuẩn (C. flavigena, Azospirillum sp., Pseudomonas sp.) + 40N-30P2O5-30K2O; NT9: sử dụng vi khuẩn C. flavigena + 60N-45P2O5-30K2O; NT10: sử dụng vi khuẩn (C. flavigena, Azospirillum sp., Pseudomonas sp.) + 60N-45P2O5-30K2O. Kết quả cho thấy khi sử dụng phân vi sinh có chứa vi khuẩn Cellulomonas flavigena kết hợp giảm 25% lượng đạm và lân (60N-45P2O5-30K2O), có hiệu quả gia tăng chiều cao, số chồi, pH dịch đất, khối lượng rễ, số bông, số hạt, tỷ lệ hạt chắc, cuối cùng giúp gia tăng năng suất (tương đương với sử dụng 100% phân hóa học) và hệ số kinh tế.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...