Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effects of tillage depths and incorporated rice straw treatments on growth and yield of rice cultivated in acid sulfate soils at Dong Thap province

Từ khóa:

Độ sâu cày đất, xử lí rơm rạ, Trichoderma, Cellulomonas flavigena, đất phèn, Tháp Mười, Đồng Tháp

Keywords:

Acid sulfate soils, Cellulomonas flavigena, Dong Thap, rice straw incorporation, tillage depths, Trichoderma

 

ABSTRACT

The field experiment was conducted aiming to study the effects of tillage depths and rice straw incorporated treatments on the growth and yield of rice grown in acid sulfate soils in three rice cropping system, at Thap Muoi district, Dong Thap province, in the Autumn-Winter crop of 2015. The experiment was carried out in randomized complete block design (RCBD) with 3 replications of 15 treatments from 2 factors. The first factor - tillage depth - included: (1) notillage, (2) 5 cm tillage depth, (3) 10 cm tillage depth, (4) 15 cm tillage depth, and (5) 20 cm tillage depth. The second factor - treatment of incorporated rice straws - included (1) untreated, (2) treated with Trichomix-DT, and (3) treated with Dascella. The results showed that incorpoartion of rice straws treated with Dascella increased the number of tillers per m2, the hardness of internodes 4; the number fully grains per panicle, filled grain ratio, and grain yield. The 20 cm tillage depth increased rice plant height (60 days after sowing), root length (40 days after sowing), contents of chlorophyll a, b and a+b, the hardness of internodes 4; number fully grains per panicle, filled grain ratio, and grain yield. The combination of rice straw treated with Dascella and 20 cm tillage depth increased the hardness of internodes 4 and grain yield (5,34 tons/ha).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra độ sâu cày đất và biện pháp xử lý rơm rạ thích hợp cho sinh trưởng và năng suất lúa 3 vụ trên đất phèn tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vào vụ Thu Đông, 2015. Thí nghiệm với thừa số 2 nhân tố và 3 lần lặp lại được bố trí ở điều kiện đồng ruộng theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD); Nhân tố 1 là 5 độ sâu làm đất: (1) không cày, (2) cày ở độ sâu 5 cm, (3) cày ở độ sâu 10 cm, (4) cày ở độ sâu 15 cm, (5) cày ở độ sâu 20 cm. Nhân tố 2 gồm 3 biện pháp xử lí rơm rạ: (1) không xử lí (vùi rơm vào đất), (2) vùi  rơm có xử lí chế phẩm Trichomix-DT và (3) vùi  rơm có xử lí chế phẩm Dascella. Kết quả cho thấy, vùi rơm có xử lí Dascela giúp gia tăng số chồi/m2, độ cứng lóng số 4; số hạt/bông, tỉ lệ hạt chắc, năng suất lí  thuyết và  năng suất thực tế. Cày ở độ sâu 20 cm giúp gia tăng chiều cao cây (60 ngày sau sạ), chiều dài rễ (40 ngày sau sạ), hàm lượng chlorophyll a, b; độ cứng lóng 4; số hạt/bông, tỉ lệ hạt chắc, năng suất lí thuyết và  năng suất thực tế. Cày ở độ sâu 20 cm kết hợp với vùi rơm có xử lí Dascela giúp gia tăng độ cứng lóng số 4 và năng suất thực tế (5,34 tấn/ha).

Trích dẫn: Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Thúy Quyên và Nguyễn Mạnh Tường, 2016. Ảnh hưởng của độ sâu làm đất và biện pháp xử lí rơm rạ đến sinh trưởng và năng suất lúa trồng trên đất phèn tại tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 101-108.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...