Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Growth and yield characteristics of ?Ta Xanh? coconut and the intercropped plants grown at freshened area of Tran Van Thoi District, Ca Mau Province

Từ khóa:

Dư?a Ta xanh, vu?ng ngo?t ho?a, trô?ng xen, chuô?i, chanh

Keywords:

?Ta xanh?coconut (Cocos nucifera), intercropping, banana, lime

ABSTRACT

This study was aimed to investigate growth and yield of ?Ta Xanh? coconut and the other intercropped plants grown in freshened area of Tran Van Thoi district, Ca Mau province from Oct. 2009 to Oct. 2010. Three demonstration models providing stable yield of ?Ta Xanh coconut?, at the age of 10-15 year old, were investigated. The three models were included coconut-banana-lime, and coconut-banana-cocoa intercropping model and a coconut monoculture model. The area of each model was from 0.5?0.5 ha (50?80 coconut trees/model). Soil samples were collected twice in rainy and dry seasons. Water samples were collected from irrigation ditch and channel every three months to measure pH and EC. Results reflected that EC of water in irrigation ditch and channel was not higher than 1.5?, and pH was from 5.9?6.6. Dry season prolonging for more than 5 months was the main factor affecting growth and yield of coconut and the other intercropped plants. Coconut yield (29.7-30.3 nut/tree/year) was quite low due to low number of flower bunch/tree/year, female flower/bunch. Banana trees started to flower and were ready for harvesting after one year since planting with the number of hands/bunch from 4.93-5.67, and 10-14 fruits/hand.

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát sư? sinh trươ?ng va? năng suâ?t dừa Ta xanh va? cây trô?ng xen tại vùng ngọt hóa tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tư? tha?ng 10/2009-10/2010. Ba mô hình trô?ng dư?a Ta xanh đã cho trái ổn định, từ 10-15 năm tuổi, được tiến hành khảo sát trong đo? co? hai mô hình trô?ng xen dư?a-chuô?i-chanh, dư?a-chuô?i-ca cao va? mô hi?nh đô?c canh, mỗi mô hình có diện tích khoảng 0,3-0,5 ha (50-80 cây dừa/mô hình). Mâ?u đâ?t thu hai lâ?n va?o mu?a mưa va? mu?a khô, mâ?u nươ?c trong mương va? ngoa?i kênh thu 3 tha?ng/lâ?n đê? đo gia? tri? pH va? EC. Kết quả cho thâ?y EC nước mương vườn và ngoài kênh cao nhất chỉ 1,5?, pH tư? 5,9-6,6 nhưng mu?a khô ke?o da?i hơn 5 tha?ng la? trơ? nga?i lơ?n a?nh hươ?ng đê?n sư? sinh trươ?ng va? năng suâ?t cây dư?a va? cây trô?ng xen. Cây dư?a co? năng suất khá thấp (29,7-30,3 trái/cây/năm) do sô? buô?ng hoa/cây/năm i?t (9,9-10,2 buồng/cây/năm), số hoa cái/buô?ng thâ?p (15,4-16,7 hoa/buồng). Cây chuối ra hoa và thu hoạch sau một năm trồng. Buồng chuối có số nải/buồng trung bình từ 4,93-5,67 nải/buồng, mỗi nải mang từ 10-14 trái.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...