Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
66 (2017) Trang: 212-222
Tạp chí: Plant Pathology

This study investigates the infection process of Phoma koolunga on field pea (Pisum sativum) stems and leaves using different susceptible and resistant pea genotypes for each tissue, viz. 05P778-BSR-701 (resistant) and 06P830-(F5)-BSR-5 (susceptible) for stems and ATC 866 (resistant) and ATC 5347 (susceptible) for leaves. On both resistant and susceptible genotypes, light and scanning electron microscopy showed P. koolunga conidia infect stem and leaf tissues directly via appressoria or stomatal penetration, but with more infections involving formation of appressoria on stems than on leaves. On leaves of the resistant genotype, at 72 h post-inoculation, P. koolunga penetrated more frequently via stomata (5.2 conidia per 36 893 μm2) than by formation of appressoria (1.8 conidia); yet no such difference was observed on stems of the resistant genotype. In contrast, at the same time point, the number of conidia infecting the susceptible genotype by formation of appressoria on either stems (135 conidia) or leaves (11.3 conidia) was significantly greater than via stomata (8 and 7.3 conidia, stems and leaves, respectively). Mean germ tube length of germinating P. koolunga conidia on both stems (29.8 μm) and leaves (32.9 μm) of the resistant genotype was less than on the susceptible genotype (40.5 and 63.7 μm, stem and leaves, respectively). In addition, there were differences in the number of germ tubes emerging from conidia on resistant and susceptible genotypes. These are the first insights into the nature of leaf and stem resistance mechanisms operating in field pea against P. koolunga.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...