Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về

ABSTRACT

This study was carried out in order to evaluate tolerant characteristics to some stress conditions; protection capacity (Yoshida, 2009) against anthracnose (Colletotrichum orbiculare); and to examine Pathogenesis-related genes expression in cucumber plants. The three strains was evaluated tolerance capacity at different temeperature regimes (23, 30, 35 and 40oC); in media supplemented with 0.5 and 1 M NaCl; and at different pH conditions (pH 4, 7 and 8). Bio-control activities was evaluated by spot challenge of C. obiculare on true leaf surface of seedlings pretreated with Actinomyces strains. Results showed that A12 and A19 strain could adapt well to high temperature condition          (35-40oC). A12 and A16 strain can adapt well to supplemention of NaCl 1M. All three strains can response well to both pH levels (4 and 8). Among the three candidates, A12 strain exerted the greatest protection effect which was reflected by significant declining         (p< 0.01) of both lesion area and lesion number. A12 strain at OD660=2 was determined to be the best concentration to be applied. Result of PR gene expression reflected that, PAL gene was expressed clearer in true leaves pretreated with A12 strain in comparison to that expressed in the other strains and control.

Keywords: Actinomycetes, Streptomyces, Colletotrichum obiculare 104T

Title: Evaluation of some endophytic Actinomycetes strains as biological control agents against anthracnose (Colletotrichum obiculare strain 104T) on cucumber (Cucumis sativus cv. Tsuyataro)

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chống chịu với một số điều kiện stress, khả năng phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum orbiculare) trên cây dưa leo và khảo sát sự biểu hiện của các gene liên quan đến sự hình thành bệnh (Yoshida, 2009). Ba dòng nấm được đánh giá ở các chế độ nhiệt độ (23, 30, 35 và 40oC), trong môi trường bổ sung NaCl (0,5 và 1M) và pH (4 và 8). Khả năng kiểm soát sinh học của ba dòng Actinomyces được đánh giá bằng cách nhỏ giọt dịch chứa C. orbiculare lên bề mặt của lá thật của cây con xử lý trước với Actnomycetes. Kết quả cho thấy hai dòng A12 và A19 có thể đáp ứng tốt với nhiệt độ 35 và 40oC. Dòng A12 và A16 đáp ứng tốt với nghiệm thức bổ sung 1M NaCl. Cả ba dòng có thể sinh trưởng tốt ở mức pH 4 và 8. Trong số ba dòng được đánh giá, A12 cho thấy khả năng phòng trị hiệu quả, làm giảm rõ rệt (p< 0.01) số lượng và diện tích vết bệnh so với đối chứng. Dòng A12 ở mức OD660=2 cho kết quả phòng trị tốt nhất. Kết quả biểu hiện gene liên quan đến sự gây bệnh cho thấy lá thật xử lý với dòng A12 có mức biểu hiện gen PAL cao hơn so với đối chứng và các dòng khác.

Từ khóa: Actinomycetes, Streptomyces pactum, Colletotrichum obiculare dòng 104T

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...