Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted to discriminate plant descriptors of some lime cultivars and to identify those that are high yield, good quality and pest resistance. A survey was carried out in Cai Be district, Tien Giang province from 3/2011 to 6/2011. Total investigated households whose areas are larger than 2,000 m2 were 40. Plant discriptors were characterized based on those described by IPGRI (1999). Samples were collected to evaluate fruit quality. Results showed that growers have planted four lime cultivars, i.e. ?Num," ?Tu Quy," ?Tau Roi," and ?Tau Dum?. Characterized differences were leaf size, length/width ratio of leaf, number of vein, fruit weight, exocarp thickness, number of segment/fruit, liquid content; on the other hand, yield and its components, and fruit quality (Vitamin C and TA) were not significantly different among cultivars. ?Tu Quy? has large leaf size, while leaves of ?Tau Roi? and ?Tau Dum? are small, and their length/width ratio is high. ?Num? has large fruit with thick peel. Popular pests on lime mentioned by growers were red spider mite (Panonychus citri), thrips (Thrips sp.), scab (Elsinoe fawcettii), and root rot (Fusarium solani). Among varieties, ?Num? is less susceptible to the listed pests, especially root rot.

Keywords: Lime cultivars (Citrus aurantifolia L.), descriptors

Title: Investigation of plant descriptors of some lime cultivars (Citrus aurantifolia L.) in Cai Be district, Tien Giang province

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm phân biệt hình thái một số giống và tìm ra giống chanh có năng suất cao, phẩm chất tốt, i?t nhiê?m sâu bệnh. Khảo sát đươc thực tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ tháng 3/2011 đến tháng 6 /2011. Tổng số hộ được điều tra là 40 hộ có diện tích trô?ng chanh lớn hơn 2.000 m2. Các đặc tính hình thái, nông học được khảo sát theo mô tả của IPGRI (1999). Mẫu trái được thu để phân tích phẩm chất trái. Kết quả cho thấy nhà vườn hiện canh tác bốn giống chanh là chanh Núm, Tứ Quý, Tàu Rơi và Tàu Đùm. Giữa các giống có sự khác biệt về ki?ch thươ?c la?, ti? lê? da?i/rô?ng cu?a la? va? sô? gân/la?, trong lươ?ng tra?i, bê? da?y vo? tra?i, sô? mu?i/tra?i va? ha?m lươ?ng nươ?c trong tra?i. Tuy nhiên, năng suâ?t, tha?nh phâ?n năng suâ?t, phâ?m châ?t tra?i (Vitamin C va? TA) của các giống kha?c biê?t không co? y? nghi?a. Giô?ng chanh Tư? Quy? co? ki?ch thươ?c la? lơ?n, trong khi giô?ng Ta?u Rơi va? Ta?u đu?m co? ki?ch thươ?c la? nho?, ti? lê? da?i/rô?ng lơ?n. Giô?ng chanh Nu?m co? tra?i lơ?n nhưng vo? da?y. Các loại dịch hại phổ biến trên cây chanh bao gồm nhê?n đo? (Panonychus citri), bo? tri? (Thrips sp.), ghe? (Elsinoe fawcettii) va? va?ng la? thô?i rê? (Fusarium solani), trong đo? giô?ng chanh Nu?m là giống bi? nhiê?m sâu bê?nh tương đô?i thâ?p đă?c biê?t la? bê?nh va?ng la? thô?i rê? (Fusarium solani).

Từ khóa: Giống chanh, đặc tính hình thái

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...