Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11/2017 (2017) Trang: 71-78
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của tỷ lệ phân bón NPK đến năng suất và phẩm chất trái cam Soàn ở giai đoạn sau khi đậu trái tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 03 đến tháng 10 năm 2016 trên cây cam Soàn 3 năm tuổi ghép trên gốc cam Mật. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức là 3 công thức phân bón NPK 12-12-17, NPK 15-15-15 và NPK 20-20-15 được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn toàn với 6 lần lặp lại, mỗi lặp lại là 3 cây. Cây cam Soàn được bón 300 g phân NPK mỗi gốc theo các nghiệm thức. Cây được bón mỗi tháng bón một lần, bắt đầu từ tháng thứ hai sau khi đậu trái đến khi thu hoạch (tổng cộng 7 lần). Kết quả cho thấy bón phân với tỷ lệ NPK khác nhau trong suốt giai đoạn phát triển trái có ảnh hưởng đến năng suất, phẩm chất và màu sắc vỏ trái. Bón phân NPK 20-20-15 làm cho trái có kích thước và khối lượng lớn dẫn đến năng suất đạt cao hơn so với các công thức phân khác, nhưng vỏ trái không có màu vàng, độ Brix dịch trái thấp và đặc biệt là tỷ lệ trái bị chai và khô cao. Ngược lại, bón phân NPK 12-12-17 làm cho trái có kích thước và khối lượng thấp nhưng vỏ trái có màu vàng, độ Brix dịch trái cao và tỷ lệ trái bị chai và khô múi thấp.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...