Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 10/05/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Effect of foliar application of KNO3 on yield and quality of ‘Xoan’ orange (Citrus sinensis L.) grown at Phung Hiep district, Hau Giang province

Từ khóa:

Cam Xoàn, kali nitrate, năng suất, phẩm chất trái

Keywords:

Fruit quality, KNO3, ‘Xoan’ orange, yield

ABSTRACT

This study was aimed to determine the effect of foliar application of KNO3 on yield and quality of Xoan orange grown at Phung Hiep district, Hau Giang province. Experiments were carried out from March to October in 2016, using 3-years-old Xoan orange trees on Mat orange rootstock. Four treatments of the experiment, viz. four KNO3 concentrations – 0 (untreated control), 0.3; 0.5 and 0.7%, were arranged in a completely randomized design with five replications, each of which was equal to one tree. Foliar application of KNO3 was applied once at 30 days before harvest. Results showed that spraying KNO3 at 0.7% brought the best response in terms of size of fruit (78.1 mm height; 88.4 mm diameter); weight of fruit (245.6 g); vitamin C content (12.6 mg/100 g of wet sample); Brix (9.76%); peel’s color indexes (∆E =77.3; L*= 42.7; b*= 40.4).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của KNO3 phun qua lá đến năng suất và phẩm chất trái cam Xoàn tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 03/2016 đến tháng 10/2016 trên cây cam Xoàn 3 năm tuổi ghép trên gốc cam Mật. Thí nghiệm gồm bốn nghiệm thức là bốn nồng độ KNO3 (0%, 0,3%, 0,5%, và 0,7%) được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn toàn với năm lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là một cây cam Xoàn. KNO3 được phun một lần trước thu hoạch 30 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức phun KNO3 0,7% cho hiệu quả cao nhất so với đối chứng, làm tăng kích thước trái (chiều cao trái 78,1 mm; đường kính trái 88,4 mm), khối lượng trái (245,6 g) dẫn đến tăng năng suất (8,05 kg/cây); tăng hàm lượng vitamin C (12,6 mg/100 g mẫu), độ Brix (9,76 %), tăng các chỉ số đánh giá màu sắc vỏ trái (∆E=77,3; L*=42,7; b*=40,4).

Trích dẫn: Trần Sỹ Hiếu, Huỳnh Lê Anh Nhi, Phạm Quốc Anh và Trần Văn Hâu, 2017. Ảnh hưởng của KNO3 phun qua lá đến năng suất và phẩm chất trái cam Xoàn (Citrus sinensis L.) tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 49-55.

 

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...