Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
144 (2016) Trang: 595-605
Tạp chí: European Journal of Plant Pathology

This study aimed to determine the relative importance of three well recognized devastating pathogens of field pea (Pisum sativum) on leaves and stems, Didymella pinodes, Phoma pinodella and P. koolunga, in also causing disease on epicotyls and roots. Two pea varieties, Kaspa and WAPEA2211, were inoculated with four isolates of each pathogen; subsequently epicotyl and root disease were scored accordingly. All pathogens caused epicotyl and root disease. D. pinodes isolates caused consistently severe disease on epicotyl, lateral root and tap root. Except for variable levels of disease on epicotyls, P. pinodella isolates also caused consistently high levels of disease on lateral and tap roots. While P. koolunga, generally caused less epicotyl and root disease than D. pinodes and P. pinodella, some isolates of P. koolunga caused severe tap root rot. For example, on WAPEA2211, P. koolunga (isolates#1 and #3) caused similar levels of tap root rot as with the two most virulent isolates of D. pinodes and as with the treatment with the three pathogens combined. The three pathogens combined treatment caused particularly severe disease on epicotyls, lateral and tap roots. For the first time, P. koolunga was shown to cause epicotyl and root disease on field pea, but less severe than the other two pathogens tested. Findings of this study highlight, for the first time, the relative roles of these three black spot pathogens, particularly P. koolunga; demonstrate a much wider and more significant adverse impact of the black spot complex than assumed historically; and underscore the additional challenges posed for pea breeders in developing black spot all-inclusive resistant varieties.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...