Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/03/2018
Ngày nhận bài sửa: 23/05/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Primary study on chemical components and in vitro anti-inflammatory activity of the leaves of starfruit (Averrhoa carambola L.)

Từ khóa:

Averrhoa carambola, kháng viêm, tinh dầu, 9-eicosyne

Keywords:

Anti-inflammatory, Averrhoa carambola L., essential oil, 9-eicosyne

ABSTRACT

Ethanolic extract from the leaves of starfruit (Averrhoa carambola L.) contains the phytochemical components such as alkaloid, flavonoid, triterpene, steroid, reducing sugar, saponin, and tannin. Essential oil of the starfruit leaves was extracted by steam distillation method. After that, it was analyzed by GC-MS for the presence of seven components, in which the most abundant components were 9-eicosyne (9.62%) and butylated hydroxytoluene (3.02%). In addition, the study also investigated the in vitro anti-inflammatory activity of the various extracts by albumin denaturation inhibitory assay. Results showed that ethyl acetate fraction had the strongest anti-inflammatory activity, followed by dichloromethane fraction, ethanolic extract, and water fraction with IC50 values ​​of 79.89 μg/mL, 278 μg/mL, 414,64 μg/mL, 695,91 μg/mL, respectively, compared to prednisolone (IC50 = 12.88 μg/mL) and diclofenac (IC50 = 36.88 μg/mL). But n-hexane fraction showed that anti-inflammatory effect was weak. The results from this study were first reported from the leaves of Averrhoa carambola L.

TÓM TẮT

Cao ethanol của lá khế có chứa alkaloid, flavonoid, triterpene, steroid, đường khử, saponin và tannin. Tinh dầu lá khế sau khi chiết xuất bằng phương pháp cất lôi cuốn hơi nước, được phân tích bằng GC-MS cho thấy hiện diện của 7 cấu tử, trong đó, các thành phần chiếm hàm lượng lớn gồm 9-eicosyne (9,62%) và butylated hydroxytoluene (3,02%). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng khảo sát tác dụng kháng viêm in vitro của các cao chiết lá khế bằng thử nghiệm ức chế biến tính albumin bởi nhiệt. Kết quả cho thấy cao phân đoạn ethyl acetate có tác dụng kháng viêm mạnh nhất, tiếp theo là cao phân đoạn dichloromethane; cao ethanol tổng và cao phân đoạn nước với các giá trị IC50 lần lượt là 79,89 μg/mL, 278 μg/mL, 414,64 μg/mL, 695,91 μg/mL khi so sánh với 2 chất đối chiếu là prednisolone (IC50 = 12,88 μg/mL) và diclofenac (IC50 = 36,88 μg/mL). Cao phân đoạn n-hexane cho tác dụng kháng viêm yếu nhất. Những kết quả này lần đầu được báo cáo từ lá khế tại Việt Nam.

Trích dẫn: Huỳnh Anh Duy và Nguyễn Thị Tuyết Nhi, 2018. Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm in vitro của lá khế (Averrhoa carambola L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 72-76.

Các bài báo khác
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...