Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2019) Trang: 130-136
Tạp chí: Tạp chí Y Dược học Cần Thơ
Liên kết:

Đặt vấn đề:Làm khô là một quá trình loại bỏ nước ra khỏi dược liệu, tránh gây ra các phản ứng thủy phân hoạt chất hoặc sự phát triển của vi sinh vật. Do đó, quá trình làm khô có thể ảnh hưởng đến hàm lượng của các hoạt chất trong dược liệu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của hai phương pháp làm khô dược liệu (sấy ở 60oC và phơi nắng, cùng thời gian làm khô) đến hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần và tác dụng kháng viêm in vitrocủa lá chùm ruột (Phyllanthus acidus (L.) Skeels.).Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần được xác định bằng phương pháp quang phổ UV-Vis,dựa trên sự hình thành các phức màu. Đánh giá tác dụng kháng viêm in vitrotheo phương pháp ức chế sự biến tính albumin huyết thanh bò do nhiệt của cao ethanol tổng và các cao phân đoạn: n-hexan, dichloromethan, ethyl acetat, nước. So sánh kết quả giữa hai phương pháp làm khô dược liệu.Kết quả:Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol (TPC), flavonoid toàn phần (TFC)ở dược liệu khi sấy ở 60oC thì cao hơn khi phơi nắng (TPC lần lượt là 12,94 mg GAE/gdw và 8,06mg GAE/gdw; TFC lần lượt là 8,46mg QE/gdw và 6,31mg QE/gdw). Ngoài ra, dược liệu khi sấy 60oC cho tác dụng kháng viêm in vitro cao hơndược liệu phơi nắng, hiệu quả kháng viêm in vitrogiảm dần tương ứng của các cao theo thứ tự như sau: cao ethyl actetat, cao ethanol tổng, cao dichloromethan, cao nước và cao n-hexan. Trong đó, cao ethyl acetat và ethanol tổng cho tác dụng kháng viêm cao nhất và tiềm năng (IC50 lần lượt 16,32 và 17,68 μg/ml trên dược liệu sấy ở 60oC; trên dược liệu phơi nắng lần lượt là 19,12 và 21,98 μg/ml), khi so sánh với thuốc đối chiếudiclofenac có IC50là 0,27 μg/ml.Kết luận:Phương pháp làm khô ảnh hưởng lớn đến hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần và tác dụng kháng viêm in vitro của lá Chùm ruột.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...