Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2018) Trang: 10-16
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Khánh Hòa
Liên kết:

Mục tiêu: Khảo sát thành phần bay hơi, xác định hàm lượng alkaloid và proanthocyanidin toàn phần của cao chiết methanol lá Me. Phương pháp:Các thành phần dễ bay hơi của cao methanol lá Me được xác định bằng phương pháp sắc ký khí -khối phổ (GC-MS). Alkaloid toàn phần và proanthocyanidin toàn phần được định lượng bằng phương pháp quang phổ với thuốc thử thích hợp. Kết quả:Từ cao methanol lá Me phát hiện được 46 cấu tử, trong đó, các cấu tử chiếm số lượng nhiều nhất gồm 3-hexene-2-one (33,80%), 1-(3-ethyloxiranyl)-ethanone (15,04%) và 2-nitro-hexene (8,62%). Lá Me chứa hàm lượng alkaloid tương đối thấp là 2,11 mg/g bột dược liệu quy về caffein và hàm lượng proanthocyanidin khá cao là 15,1mg/g bột dược liệu quy về catechin. Những kết quả này lần đầu được báo cáo về lá Me tại Việt Nam.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...