Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
193 (2015) Trang: 58-63
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành tại Trại thực trường Đại học Cần Thơ.Thời gian từ 07/2014 đến 09/2014 để xác định ảnh hưởng của bột cỏ đậu Biếc đến  năng suất và chất lượng trứng của gà Tàu vàng. Chín mươi gà đẻ 35 tuần tuổi được bố trí ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức gà được cho ăn khẩu phần ăn có 0; 3 và 5% bột cỏ. Các chế độ chăm sóc như nhau và được theo dõi liên tục trong 5 tuần. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt đáng về năng suất và chất lượng trứng. Tuy nhiên, màu sắc lòng đỏ trứng có được cải thiện khi bổ sung 5% bột cỏ (P=0,03). Các kết quả thí nghiệm cho thấy 5% bột cỏ đậu Biếc có thể  bổ sung vào khẩu phần của gà Tàu Vàng đẻ.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...