Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
236 (2018) Trang: 46-52
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Đề tài được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018 tại hộ nuôi trâu thuộc huyện Tam Nông,Tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, tương ứng với 4 loại cỏ (khoảng cách trồng 50 cm x 50 cm), mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Mỗi lô tương ứng với 1 nghiệm thức có diện tích là 100 m2. Kết quả thí nghiệm cho thấy các loại cỏ thích nghi và cho sinh trưởng tốt với điều kiện đất đai, khí hậu tại nơi thực hiện thí nghiệm. Cỏ Voi VA06  cho năng suất xanh 45,87 tấn/ha/lứa và năng suất khô 8,56 tấn/ha/lứa là cao nhất. Năng suất Protein thô trung bình của cỏ Voi lớn nhất, đạt 0,86 tấn/ha/lứa, kế đến là cỏ Sả đạt 0,71 tấn/ha/lứa, Lúa ma đạt 4,67 tấn/ha/lứa và cỏ Mồm thấp nhất, chỉ đạt 3,84 tấn/ha/lứa.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...