Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
229 (2018) Trang: 84-89
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện tại Huyện Vĩnh Thạnh và trường Đại học Cần Thơ được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Các nghiệm thức tương ứng với các tỉ lệ rơm từ 0; 0,5; 1 và 1,5 so với phân bò và có hoặc không có chế phẩm Trichoderma. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 60 ngày ủ, các nghiệm thức cho ra sản phẩm đạt hiệu quả, màu nâu sậm, không mùi hôi, nhiệt độ gần bằng nhiệt độ môi trường Nghiệm thức với tỷ lệ 1:0,5 đạt hiệu quả cao hơn về khả năng phân hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...