Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
227 (2017) Trang: 87-91
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Đề tài được tiến hành từ tháng 3/2017 đến tháng 7/2017 xã Tân Hộ Cơ và Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Nghiệm thức đối chứng với khẩu phần là cỏ tưoi (ăn tự do) và thức ăn hỗn hợp (0,5% khối lượng cơ thể) so sánh với nghiệm thức được thêm vào rơm ủ urê với 3% hoặc 5% trong khẩu phần để khảo sát khả năng sinh trưởng của 27 con bò 12-15 tháng tuổi có khối lượng 120±18 kg. Kết quả của thí nghiệm cho thấy khi sử dụng rơm ủ urê 3-5% làm thức ăn cho bò giảm được lượng cỏ xanh ăn vào và đem lại hiệu quả tốt về tăng khối lượng và mức độ chuyển hóa thức ăn.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...