Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
236 (2018) Trang: 32-36
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành ở 3 nông hộ của huyện huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cân Thơ với tổng số  6 bò cái lai Zêbu có khối lượng trung bình 230 kg mỗi hộ có 2 bò cái: 1 con được phối tinh bò Limousin và 1 con được phối tinh bò Red Angus. Bò cái được bổng sung thức ăn tinh 2 kg/con/ngày từ lúc mang thai đến sinh. Bê được bổ sung 1kg thức ăn tinh/con ngày đến 6 tháng tuổi. Các chỉ tiêu được theo dõi bao gồm: Khối lượng sơ sinh của bê con, khối lượng tại 6 tháng tuổi, tăng khối lượng bình quân, lượng thức ăn hàng ngày trong 6 tháng tuổi. Trong vòng 6 tháng kiểm tra sự phát triển của bê con cho thấy việc bổ sung 1 kg thức ăn tinh cho bò mẹ mang thai và 2 kg/con/ngày cho bê con đã giúp bê tăng khối lượng khá cao (0,676±0,023 và 0,779±0,036 kg/con/ngày) và tăng hiệu quả kinh tế từ đó  lợi nhuận thu được cũng tăng lên.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...