Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
233 (2018) Trang: 72-77
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá tính năng sản xuất của hai loại cỏ tại điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại huyện Vĩnh Thạnh từ tháng 6 đến tháng 12/2017. Cỏ Sả (Panicum Maximum-Mombasa) và cỏ Voi VA06 (Pennisetum Purpurrerum) được trồng trong điều kiện bình thường tại nông hộ chăn nuôi bò. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên  với 10 lần lặp lại, tương đương 20 đơn vị thí nghiệm ứng với 20  lô đất với diện tích mỗi lô là 50 m2. Kết quả cho thấy cỏ cỏ Sả và VA06 phù hợp cho phát triển tại huyện và cho năng suất cao (379 và 368,7 tấn chất xanh/ha/năm).

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...