Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 114-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Effects of different commercial feeds on growth performance and FCR in Tàu Vàng 1-4 week-old chicken

Từ khóa:

Gà Tàu Vàng, thức ăn công nghiệp, sinh trưởng, FCR, giai đoạn úm

Keywords:

Tàu Vàng chicken, commercial feed, growth, FCR, incubation period

 

ABSTRACT

This study aimed at evaluating effects of some different commercial feeds on growth performance and feed conversion ratio (FCR) in 1-4 week-old Tau Vang chicken. The experiment was arranged in randomized complete with three treatments corresponding to the three types of industrial food. Each treatment consists of repeated 5 times, and each iteration consists of nine 1-3 day old chicks.  The feeds were GA1 (ME = 3.000 Kcal, CP = 19%), GA2 (ME = 2.900 Kcal, CP = 20%) and GA3 (ME = 3.000 Kcal,  CP = 21%). The results showed that there was no significant difference for live-weight, daily gain, feed consumption and FCR among the treatments. It was implied that the commercial feeds selling in the market are satisfying nutrition requirement for Tàu Vàng chicken in incubation period.

tóm tắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp hiện có trên thị trường trên khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn ở gà Tàu Vàng giai đoạn 1-4 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức tương ứng với ba loại thức ăn công nghiệp. Mỗi nghiệm thức gồm 5 lâ?n lặp lại và mỗi lâ?n lặp lại gồm 9 gà con 1-3 ngày tuổi. Các loại thức ăn thí nghiệm là GA1 (ME = 3.000 Kcal, CP = 19%), GA2 (ME = 2.900 Kcal, CP = 20%) và GA3     (ME = 3.000 Kcal, CP = 21%). Kết quả thí nghiệm cho thấy, không có sự khác biệt về khối lượng, tăng trọng, tiêu tốn thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn giữa các loại thức ăn công nghiệp nuôi gà Tàu Vàng trong giai đoạn úm. Điều này có nghĩa là hầu hết thức ăn công nghiệp đang có sẵn ngoài thị trường đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho gà Tàu Vàng trong giai  đoạn úm.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-5
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 1-7
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 12-18
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 83-95
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 92-97
Tải về
229 (2018) Trang: 8-11
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
237 (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
217 (2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
211 (2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
207 (2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
205 (2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
(2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
(2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
199 (2015) Trang:
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
28(9) (2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
195 (2015) Trang: 16-23
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
193 (2015) Trang: 9-14
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
10 (2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
30(3) (2014) Trang: 407-414
Tạp chí: Biotechnology in Animal Husbandry
206 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 879
Tạp chí: Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013
208 (2013) Trang: 286
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 (2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 620
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
16 (2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 449
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học
28 (2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
10 (2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
7 (2011) Trang: 73
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...