Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 12-18
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/10/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Effects of weight and shape index on the hatchery percentage and egg parameters in Tau Vang layers

Từ khóa:

Gà Tàu Vàng, khối lượng trứng, chỉ số hình dáng, chỉ số trứng và tỉ lệ ấp nở

Keywords:

Tau Vang layer, egg weight, shape index, egg parameters, hatchery percentage

ABSTRACT

Raising backyard chicken is one of the traditional animal production models in theMekongDelta. In recent years, chicken of Tau Vang breed is added to the conservation program of the indigenous breeds due to it own great characteristics for performance and meat quality traits. This current is to study effects of egg weight and shape index on hatchery percentage and indexes of egg in Tau Vang layers. In general, it was found effects of (i) weight on shape index and on loss of water after incubation and fertilized percentage (p<0.05) (ii) shape index on loss of water after incubation and on unfertilized percentage (p<0.05). Additionally, the study also demonstrated that measured egg indexes and weight of egg was gradually increasing according to aging progress in the period 24-32 weeks of age in Tàu Vàng layers.

TóM TắT

Chăn nuôi gà thả vườn là một trong những nghề chăn nuôi truyền thống của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Gần đây giống gà Tàu Vàng ở khu vực phíaNamđang được chú ý và đưa vào danh sách bảo tồn bởi những ưu điểm của nó về năng suất và chất lượng thịt. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của khối lượng trứng và chỉ số hình dáng lên tỉ lệ ấp nở và các chỉ số đo về trứng của gà Tàu Vàng. Nhìn chung, (i) có sự ảnh hưởng của khối lượng trứng lên chỉ số hình dáng trứng, khả năng mất nước sau khi ấp và tỉ lệ trứng có phôi (p<0,05), (ii) chỉ số hình dáng có ảnh hưởng đến khả năng mất nước sau khi ấp và tỉ lệ chết phôi (p<0,05). Thêm vào đó, nghiên cứu cũng đã tìm thấy các chỉ số đo về trứng và khối lượng trứng tăng dần theo tuổi đẻ trong giai đoạn 24-32 tuần tuổi của gà Tàu Vàng.

 

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-5
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 1-7
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 114-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 83-95
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 92-97
Tải về
229 (2018) Trang: 8-11
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
237 (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
217 (2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
211 (2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
207 (2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
205 (2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
(2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
(2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
199 (2015) Trang:
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
28(9) (2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
195 (2015) Trang: 16-23
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
193 (2015) Trang: 9-14
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
10 (2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
30(3) (2014) Trang: 407-414
Tạp chí: Biotechnology in Animal Husbandry
208 (2013) Trang: 286
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
206 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 879
Tạp chí: Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013
10 (2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 449
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học
16 (2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 620
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
21 (2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
28 (2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
7 (2011) Trang: 73
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...