Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 1-7
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về

ABSTRACT

The objective of the current research was to analyze association of C1032T polymophism of the IGFBP2 with carcass yield traits. Therefore, a total of 152 Tau Vang chickens from two different strains (CTU-LA01 and CTU-BT01) were employed for testing. During the experiment, the diet for chickens was based on commercial feed of the GreenFeed Vietnam Joint Stock Company. Actually, the C1032T genotypes were significantly associated with body length, neck length and leg weight (p<0,05). This polymorphism was not significantly associated with other carcass traits. Besides that, significant difference was found for abdomial fat weight (p=0,019) and percentage (p=0,014), which were highest in the CTU-LA01 strain, in the interaction between polymorphism and male strains. In general, broilers with the genotype CC showed carcass yield traits higher than ones with the other genotypes. These results suggested that genotype CC of the IGFBP2 candidate gene could be considered as a SNP-assisted maker for carcass traits in Tàu Vàng chicken.

Keywords: Tàu Vàng chicken, IGFBP2 gene, meat yield traits, association

Title: Effects of C1032T single nucletotide popymorphim of the IGFBP2 gene on meat yield traits in Tàu Vàng chicken

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là để phân tích mối liên kết đa hình C1023T gen IGFBP2 với các tính trạng về năng suất thịt gà. Vì vậy, 152 con gà Tàu Vàng từ hai dòng khác nhau (CTU-LA01 và CTU-BT01) được đưa vào thử nghiệm, sử dụng thức ăn của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên kết có ý nghĩa thống kê giữa các kiểu gen C1032T với các tính trạng về dài thân, dài cổ và khối lượng đùi (p<0,05). Đa hình này không ảnh hưởng đến các tính trạng năng suất thịt khác. Bên cạnh đó, sự khác nhau có ý nghĩa được tìm thấy đối với tính trạng về khối  lượng mỡ bụng (p=0,019) và tỷ lệ mỡ bụng (p=0,014) trong mối tương tác gữa kiểu gen và dòng trống. Sự tích lũy mỡ cao nhất được tìm thấy ở dòng trống CTU-LA01. Nhìn chung, những gà mang kiểu gen CC có năng suất thịt cao hơn gà mang hai kiểu gen còn lại CG và GG. Kiểu gen CC có thể được xem như một marker di truyền cho tính trạng về năng suất thịt ở gà giống Tàu Vàng.

Từ khóa: gà Tàu Vàng, gen IGFBP2, năng suất thịt, liên kết

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-5
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 114-118
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 12-18
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 83-95
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 92-97
Tải về
229 (2018) Trang: 8-11
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
237 (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
217 (2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
211 (2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
207 (2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
205 (2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
(2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
(2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
199 (2015) Trang:
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
28(9) (2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
195 (2015) Trang: 16-23
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
193 (2015) Trang: 9-14
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
10 (2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
30(3) (2014) Trang: 407-414
Tạp chí: Biotechnology in Animal Husbandry
206 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 879
Tạp chí: Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013
208 (2013) Trang: 286
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 (2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 620
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
16 (2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 449
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học
28 (2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
10 (2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
7 (2011) Trang: 73
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...