Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
237 (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mức độ cơ giới hóa, tự động hóa các khâu trong chuỗi sản xuất chăn nuôi ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, cũng như giảm thiểu công lao động, rủi ro, đồng thời tăng tính cạnh tranh về giá thành sản phẩm,… Tuy vậy, đối với Việt Nam, chúng ta dường như chưa làm chủ được nhiều công nghệ chăn nuôi tiên tiến, trong đó có công nghệ giống nên năng suất chăn nuôi chưa cao, chất lượng sản phẩm vật nuôi vẫn còn nhiều điểm chưa đạt yêu cầu, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được bảo đảm, hiệu quả chăn nuôi vẫn còn rất khiêm tốn và tính bền vững chưa cao.

Thực tế, trong nhiều năm qua, việc bảo tồn nguồn gen các giống vật nuôi bản địa đã được chú trọng, việc nhập nội các giống/dòng vật nuôi có những tính năng mới, vượt trội (năng suất cao, chất lượng tốt, mới lạ,…) cũng được triển khai khá mạnh. Tuy vậy, công tác giống và quản lý giống nói riêng, cũng như công tác quản lý sản xuất chăn nuôi nói chung ở nước ta vẫn còn lỏng lẻo, khá nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa có chiều sâu, chưa có hiệu quả,… mà nổi cộm nhất là công tác dự đoán, dự báo phục vụ cho hệ thống quản lý chăn nuôi ở tầm vĩ mô chưa đạt kết quả như mong đợi. Việc lưu giữ, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen vật nuôi bản địa và ngoại nhập có lúc dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý, bởi việc lai tạo, thương mại hóa các dòng/giống vật nuôi và các sản các sản phẩm chăn nuôi diễn ra khá nhanh, ở đó người chăn nuôi (công ty, cơ sở chăn nuôi, nông hộ,…) tự làm công tác giống để tự cung và để đáp ứng nhu cầu của thị trường sản xuất. Một số quần thể vật nuôi bản địa có khuynh hướng mất gốc và mất hẳn trong hệ thống ngành hàng, trong khi các nguồn gen ngoại cũng chưa được đánh giá nghiêm túc và kiểm soát chặt chẽ.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-5
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 1-7
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 114-118
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 12-18
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 83-95
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 92-97
Tải về
229 (2018) Trang: 8-11
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
217 (2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
211 (2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
207 (2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
205 (2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
(2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
(2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
199 (2015) Trang:
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
28(9) (2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
195 (2015) Trang: 16-23
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
193 (2015) Trang: 9-14
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
10 (2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
30(3) (2014) Trang: 407-414
Tạp chí: Biotechnology in Animal Husbandry
208 (2013) Trang: 286
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
206 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 879
Tạp chí: Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013
10 (2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 449
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học
16 (2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 620
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
21 (2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
28 (2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
7 (2011) Trang: 73
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...