Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Extracting amylase and protease from chicken pancreas

Từ khóa:

Amylase, protease, SDS-PAGE và tụy gà

Keywords:

Amylase, chicken pancreas, protease and SDS-PAGE

ABSTRACT

Chicken pancreas, which is an organ involved in many digestion processes, is one of the by-products utilized to extract enzymes. In Vietnam, the amylase and protease, have been applied in many different areas, but these enzymes must be imported from foreign countries with rather high price. This study was carried out to aim at finding out usably extractive methods of amylase and protease from chicken pancreas. The results showed that enzyme extraction method using phosphate buffer solution with pH 7 and precipitated protein by (NH4)2SO4 of 60% saturation, then dialyzed and freeze-dried obtained the most effectively extracted enzyme. Amylase which was extracted from the chicken pancreas worked well at 50oC and pH 7.5. The addition of 0.1% NaCl and 0.05% CaCl2 increased the activity of amylase. Protease was extracted from the chicken pancreas worked well at 50oC and pH 7.6. The addition of cysteine ??0.01% and 0.1 ppm CaCl2 increased protease activity. SDS-PAGE analysis showed the presence of the enzyme ? amylase, trypsin and chymotrypsin in the extracted protein samples. After 90 days storage at - 20oC, the enzyme products still maintained their catalytic activities.

TóM TắT

Tụy gà là một cơ quan tham gia nhiều vào quá trình tiêu hóa và là nguồn phụ phẩm có thể tận dụng để ly trích enzyme. ở Việt Nam, các loại enzyme amylase và protease đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, enzyme vẫn phải được nhập từ nước ngoài với giá thành tương đối cao. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm ra phương pháp hiệu quả để ly trích enzyme amylase và protease từ tụy gà. Kết quả cho thấy phương pháp ly trích enzyme bằng dung dịch đệm phosphate có pH 7 rồi kết tủa protein bằng (NH4)2SO4 60% bão hòa, sau đó đem đi thẩm tích và đông khô chân không đã cho hiệu quả ly trích enzyme tốt nhất. Amylase được trích từ tụy gà hoạt động tốt ở nhiệt độ 50oC với pH 7,5. Việc thêm NaCl 0,1% và CaCl2 0,05% đều làm tăng hoạt tính của amylase. Protease được trích từ tụy gà hoạt động tốt ở nhiệt độ 50oC với pH 7,6. Việc thêm cysteine 0,01% và CaCl2 0,1 ppm  đã làm tăng hoạt tính protease. Phân tích điện di SDS-PAGE cho thấy sự hiện diện của enzyme amylase, trypsin và chymotrypsin trong mẫu protein trích được. Sản phẩm sau khi bảo quản 90 ngày ở -20oC vẫn duy trì hoạt tính xúc tác.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...