Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về

Abstract

Lodging is one of the important factors that limit rice yield and could not be controlled completely. There are some methods to control lodging such as: cultivation of anti-lodging rice varieties, intermittent irrigation, rational fertilization, treating with plant growth regulators?When cultivation of anti-lodging rice varieties, intermittent irrigation, rational fertilization could not be applied, treatment with plant growth regulators will be the best way to control lodging. The effects of prohexadione calcium (prohexadione-Ca) combined with potassium application were examined to control lodging on ST1 rice variety in this study. 10 g ai prohexadione-Ca/ ha was applied separately or combined with four levels of potassium (15, 30, 45 and 60 kg K2O/ ha) to control lodging.  Applying prohexadione-Ca  at the fiftieth and sixty fifth day after sowing decreased lodging. Applying 45 and 60 kg K2O/ ha not only decreased lodging but also increased rice yield in autumn - summer crop. Prohexadione-Ca decreased lodging by  decrease of plant height, internode elongation, cell length and increase rice stem hardness.

Key words: Rice, lodging,  prohexadione-calcium, potassium

Title: Effects of prohexadione-calcium on the decrease of rice lodging

Tóm tắt

Đổ ngã là một trong những yếu tố quan trọng giới hạn năng suất lúa vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Đổ ngã có thể được hạn chế bằng cách dùng giống kháng, cân đối dinh dưỡng hợp lý, rút nước giữa mùa hay sử dụng các chất làm giảm chiều cao cây để giảm đổ ngã. Khi ba biện pháp đầu khó thực hiện được hoàn hảo thì việc sử dụng chất làm giảm đổ ngã sẽ phát huy tác dụng. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của prohexadione-Calcium (prohexadione-Ca) kết hợp với việc bón phân kali đã được khảo sát để làm giảm đổ ngã trên giống lúa ST1. Prohexadione-Ca với nồng độ là 10g a.i./ha đã được xử lý trước trổ kết hợp với bốn liều lượng phân kali là 15kg K2O/ha, 30kg K2O/ha, 45kg K2O/ha và 60kg K2O/ha để khắc phục tình trạng đổ ngã. Việc xử lý prohexadione-Ca ở 50 và 65 ngày trước trổ đã làm giảm đổ ngã. Bón phân kali với hàm lượng  45 và 60kg K2O/ha không những làm giảm đổ ngã mà còn làm tăng năng suất lúa trong vụ hè thu. Khảo sát tác động giảm đổ ngã trên lúa của prohexadione-Ca cho thấy có liên quan đến sự giảm chiều cao cây, giảm chiều dài lóng, giảm chiều dài tế bào và gia tăng độ cứng của cây lúa.

Từ khóa: Lúa, đổ ngã, prohexadione-calcium, kali

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...