Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12/2014 (2014) Trang: 197-202
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm lựa chọn phương pháp phù hợp và hiệu quả để thu nhận enzym amylaza và proteaza từ ruột gà sau giết mổ và khảo sát một số điều kiện phản ứng xúc tác của các enzym này. Kết quả cho thấy có thể tận dụng ruột gà để làm nguồn trích ly enzym. Việc sử dụng dung dịch đệm phốt phát có pH 7 rồi kết tủa protein bằng (NH4)2SO4 60% bão hòa, sau đó là thẩm tích và đông khô chân không đã cho hiệu quả thu nhận enzym tốt nhất. Amylaza thu nhận từ ruột gà hoạt động tốt ở nhiệt độ 500C với pH 7, còn proteaza thu được hoạt động tốt ở nhiệt độ 500C với pH 9. Bổ sung thêm NaCl 0,1% và CaCl2 0,05% như là chất hoạt hóa đã làm tăng hoạt độ của amylaza. Tương tự, bổ sung thêm xysteine 100 ppm và CaCl2 0,1 ppm đã làm tăng hoạt độ proteaza. Phân tích điện di SDS-PAGE cho thấy sự hiện diện của amylaza, trypxin và chymotrypxin trong mẫu protein đã trích ly.  

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...