Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về

ABSTRACT

?The effects of N-(phosphonomethyl) glycine and ethrel on growth and sucrose accumulation of sugarcane? was examined on sugarcane DLM24 cultivar at Cu Lao Dung District of Soc Trang Province. The experiment was carried out in randomized complete block design with five treatments and four replications. The ripeners such as N-(phosphonomethyl) glycine 450 ppm, n-(phosphonomethyl) glycine 520 ppm, ethrel 450 ppm and ethrel 500 ppm were sprayed on leaves of sugarcane at the 45th day before harvesting. Control is the non-treated sugarcane with chemical. The results showed that N-(phosphonomethyl) glycine and ethrel increased sucrose accumulation from 1.7% to 3.1% compared with control. N-(phosphonomethyl) glycine 520 ppm showed the best effect. The commercial cane sugar of the treated plant reached to 13.3% while that of the control was 10.2%. The ripener treatment technique can be applied to increase sugarcane production.

Keywords: Sugarcane, ripener, N-(phosphonomethyl) glycine, ethrel

Title: The Effects of N-(phosphonomethyl) Glycine and Ethrel on Growth and Sucrose Accumulation of Sugarcane

TóM TắT

?ảnh hưởng của N-(phosphonomethyl) glycine và ethrel lên sự sinh trưởng và tích lũy đường của mía?đã được thực hiện trên giống mía DLM 24 tại huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức với 4 lần lặp lại. N-(phosphonomethyl) glycine được xử lý với nồng độ 450 ppm và 520 ppm, ethrel được xử lý với nồng độ 450 ppm và 500 ppm và nghiệm thức đối chứng không xử lý hóa chất. Các chất được xử lý ở 45 ngày trước khi thu hoạch bằng cách phun trên lá. Kết quả cho thấy N-(phosphonomethyl) glycine và ethrel đều giúp cây mía gia tăng hàm lượng đường từ 1,7 - 3,1% so với đối chứng. Xử lý với N-(phosphonomethyl) glycine 520 ppm hiệu quả nhất với hàm lượng đường đạt 13,3% trong khi hàm lượng đường ở đối chứng chỉ đạt 10,2%. Kỹ thuật sử dụng chất gây chín này có thể ứng dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất mía.

Từ khóa: mía, chất gây chín, N-(phosphonomethyl) glycine, ethrel

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...