Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Trái cây là nguồn cung cấp những chất thiết yếu và có tác động tích cực đối với sức khỏe con người. Việc khảo sát hàm lượng lycopen, ?-carotene, vitamin C và hydrate-cacbon tổng số trong xoài, Đu Đủ, Dưa Hấu và lêkima cho thấy trong 100g thịt quả của chúng có hàm lượng lycopen được phân tích lần lượt là 2605,94àg, 6,53àg, 4533,23àg và 1676,48àg. Hàm lượng ?-caroten được đánh giá lần lượt là 1674,05àg, 526,83àg, 286,49àg và 270,61àg. Hàm lượng vitamin C được ghi nhận lần lượt là 1,97mg, 22,86mg, 5,45mg và 57,25mg. Hàm lượng hydrate-cacbon tổng số cũng được ghi nhận lần lượt là 9,88g, 8,54g, 5,02g và 4,55g. Các mẫu trái cây đã được đông khô chân không để bảo quản và dùng để ly trích lycopen bằng dung môi n-hexane có bổ sung 0,1% Butylated hydroxytoluene (BHT) để chống oxy hóa. Hiệu suất ly trích lycopen từ Dưa Hấu tăng khoảng 2,7% khi có bổ sung BHT. Lycopen được tách ra khỏi hỗn hợp bằng cột sắc ký chứa aluminum oxide và rữa giải bằng dung môi n-hexane với tốc độ tương đương 1-1,2 ml/phút. 20 phân đoạn sắc ký (F) đã thu được. Mỗi phân đoạn chứa 6ml dung dịch. Lycopen được phân tách tốt ở F16 đến F18. Dưa Hấu và Lêkima đều cho thấy là nguồn chứa lycopene. Lêkima cũng cho thấy là nguồn nguyên liệu tiềm chứa lycopen, ?-caroten, vitamin và các chất dinh dưỡng khác.   

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...