Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về

Abstract

Lotus seeds often change from white to brown color quickly after peeling.  This browning reaction caused by two factors.  The first factor is non-enzymatic reaction.  The second factor is enzymatic reaction mainly caused by peroxidase enzyme (POD).  To clarify the effects of enzyme on browning reaction, activity of POD was examined by its catalysis in the reaction between guaiacol and H2O2 to produce violet-brown tetraguaiacol. POD activity was examined by tetraguaicacol production based on absorbance increasing in every minute measured by a spectrophotometer at 470 nm. Enzyme solution was extracted at different pH levels from 3.5 to 8.5 and treated at 300C to 800C for 5 minutes. The results showed that POD enzyme from lotus seeds had the highest activity at 300C and in the  buffer with pH= 6. This enzyme was inactive at  temperature over 700C. Activity of lotus seed POD was quickly decreased at pH 3,5 and 8,5.

Keywords: Lotus, browning reaction, peroxidase enzyme

Title: Effects of pH and temperature on browning caused by peroxidase enzyme of lotus seeds

Tóm tắt

Hột sen thường hóa nâu nhanh chóng,sau khi được bóc vỏ. Phản ứng hóa nâu này do hai nguyên nhân cơ bản. Nguyên nhân thứ nhất không do enzyme gây ra. Nguyên nhân thứ hai là do enzyme peroxidase (POD). Để làm sáng tỏ ảnh hưởng gây hóa nâu do enzyme trên hột sen, hoạt tính tương đối của enzyme đã được khảo sát dựa theo nguyên tắc của phản ứng giữa guaiacol và H2O2 để tạo thành tetraguaiacol có màu nâu tím. Hoạt tính tương đối của enzymeđược tính bằng tốc độ tạo thành tetraguaiacol thông qua sự gia tăng độ hấp thu sau mỗi phút được đo bằng máy quang phổ ở bước sóng 470nm.  Các dung dịch enzyme được trích ở các mức pH khác nhau từ 3,5 đến 8,5 và xử lý nhiệt từ 300C đến 800C trong 5 phút. Kết quả cho thấy enzyme POD trong hột sen hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ 300C và trong dung dịch đệm phosphate có pH= 6. Hệ enzyme này bất hoạt hoàn toàn ở nhiệt độ từ 700C trở lên. ở pH 3,5 và 8,5 hoạt động của enzyme rất yếu.

Từ khóa: Sen, phản ứng hóa nâu, enzyme peroxidase

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...